Privacy-verklaring HB MODE

Privacy Verklaring


HB MODE, gevestigd aan Kerkplein 7 te OMMEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.hbmode.nl

Kerkplein 7, 7731 CS OMMEN

0529-453281

Van der Vegt is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Hij is te bereiken via http://www.hbmode.nl/contact/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HB MODE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (mits u deze zelf door geeft):

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via http://www.hbmode.nl/contact/, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HB MODE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- HB MODE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HB MODE neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HB MODE) tussen zit. HB MODE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics (via verwerkingsovereenkomst en geanonimiseerd).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HB MODE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 

Naam (indien opgegeven ook voornaam): Totdat u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen

Adres (indien opgegeven): Totdat u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen

email-adres (indien opgegeven): Totdat u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HB MODE verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wel worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen op de hosting-partij Mach3 en op Office365/Outlook/Mailchimp.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HB MODE gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de het analyseren van het gebruik van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HB MODE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hbmode.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HB MODE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Camera-toezicht

HB MODE maakt gebruik van een gesloten camera-systeem om onze eigendommen te bewaken. De beelden zijn alleen toegankelijk voor het personeel van HB MODE en zullen binnen 96 uur (indien er geen onrechtmatigheden zijn) automatisch worden verwijderd. HB MODE zal de beelden bij onrechtmatigheden per direct en zonder uitzondering ter beschikking stellen aan daartoe aangewezen instanties. Tevens kan HB MODE besluiten om bij onrechtmatigheden de beelden aan te bieden aan openbare websites met als doel de onrechtmatigheden op te helderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HB MODE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via http://www.hbmode.nl/contact/